Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Stražišče Kranj
Naslov: Šolska ulica 2
Pošta: 4000 Kranj
Telefon: 04 / 270 03 00
Faks: 04 / 270 03 06
Elektronski naslov: os.strazisce@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: ravnatelj ali v. d. ravnatelja
Datum objave kataloga: 10.2.2017
Datum zadnje spremembe: 10.2.2017
Katalog je dostopen na spletu: http://osstrazisce.splet.arnes.si/2017/02/10/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, ravnatelj Pavel Srečnik
Podružnična šola Besnica, Videmce 12, 4201 Zgornja Besnica, vodja Barbara Mesec Štular
Podružnična šola Podblica, Podblica 3, 4201 Zgornja Besnica, vodja Anica Kordež
Podružnična šola Žabnica, Žabnica 20, 4209 Žabnica, vodja Vanja Trček
Vrtec pri PŠ Besnica, Videmce 12, 4201 Zgornja Besnica, vodja Vanja Trček
Vrtec Pri PŠ Žabnica, Žabnica 20, 4209 Žabnica, vodja Vanja Trček
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Pavel Srečnik
Delovno mesto in naziv: ravnatelj
Elektronski naslov: pavel.srecnik@guest.arnes.si
Poštni naslov: Šolska ulica 2, 4000 Kranj
Službena telefonska številka: 04 / 270 03 00
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja                            (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja             (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda                            (povezava)
Splošni akti zavoda

  • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
  • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
  • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti  
  • Pravila o hišnem redu na OŠ Stražišče Kranj
č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja                              (povezava)

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

     dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt

Poslovnik Sveta zavoda

Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu (2019-2020)

Pomembni dokumenti 

OPOMBA: letni delovni načrt se sprejema konec septembra, zato se lahko pred objavo novega prikazuje LDN iz prejšnjega šolskega leta!

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:

®     Vpis v prvi razred

®     Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

V pripravi!
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:
   opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja; Za brskanje po naših spletnih straneh  potrebujete spletni brskalnik
   opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo; Šolska ulica 2, 4000 Kranj, uradne ure (tajništvo): vsak dan 8.00 – 10.00 in 12.00 – 14.00.
   opis delnega dostopa. V skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
®                

 

(Skupno 868 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost